Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-731 Sorkwity, ul.Olsztyńska 16a
tel. (89) 742-85-38
fax. (89) 742-85-30
E-mail: gops3@sorkwitygops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990 r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.

Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/155/2001 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2001 oraz na podstawie Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 9/99 Zarządu Gminy w Sorkwitach z dnia 18 lutego 1999 r.

Statut określa w szczególności zakres działania Ośrodka, porządek wewnętrzny, pracę i obowiązki pracowników oraz organizację Ośrodka.

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz:

Pani Dorota Banaszewska

W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • główny ksiegowy
  • pracownicy socjalni – pracujacy w 2-ch rejonach działania Gminy Sorkwity
  • ds. realizacji świadczeń
  • ds. dodatków mieszkaniowych i obsługi kasy
  • opiekunki nad osobami starszymi i chorymi

Ośrodek czynny jest w dniach i godzinach przyjętych dla wymiaru czsu pracy pracowników samorządowych tj.

poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:15 – 15:15


Telefony:

Kierownik – 89 742-85-38; e-mail: kierownik@sorkwitygops.pl
Pracownicy socjalni – 89 742-85-39; email: ps@sorkwitygops.pl
Główny księgowy – 89 742-85-40; email: ksiegowosc@sorkwitygops.pl
Kasa – 89 742-85-40

Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Sorkwity dla realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

Realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania spoza zakresu pomocy społecznej powierzone przez Radę Gminy Sorkwity.