Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM)

Gmina Sorkwity realizuje projekt pod nazwą: „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.”

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” –

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu: „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.”

Program: Działanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Projekt odnosi się do osi priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze” i wpisuje się w ramy działania 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.1 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Umowa o dofinansowanie: Gmina Sorkwity zawarła 20 lipca 2012 r. umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.” Umowę podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 22 stycznia 2013 r oraz 28 lutego podpisane zostały aneksy do umowy związane z oszczędnościami poprzetargowymi oraz nowym terminem uzyskania pozwolenia na budowę Projekt realizowany jest w Sorkwitach. Inwestycję planuje się zakończyć w październiku 2013 r.

Finanse: Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 3 689 791,00 zł, w tym wysokość środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 951 832,80 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 737 958,20 zł stanowi wkład własny Gminy Sorkwity

Efekty: W wyniku realizacji inwestycji obniżone zostanie ogólne zużycie oraz koszty wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Ograniczona będzie uciążliwość dla otoczenia istniejących źródeł ciepła. Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej przez odbiorców. Podjęte działania w pozytywny sposób wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym przyczynią się do poprawy stanu jakości powietrza w gminie Sorkwity. Dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej gmina uniezależni się od zewnętrznych dostawców paliwa i rosnących cen oleju napędowego i węgla.

Stan realizacji inwestycji na dzień 18 kwietnia 2013 r.

Okres realizacji robót od podpisania umowy z wykonawcą do 30 kwietnia 2013 r.

W tym okresie w zakresie rzeczowym zostały zrealizowane następujące prace (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)

  • Prace projektowe (wykonanie koncepcji architektonicznej, wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowego projektu wykonawczego
  • Dostawa urządzeń do przygotowania biomasy (ciągnik z ładowaczem czołowym, dwie przyczepy, rębak)
  • Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury, ul Szkolna 18 w Sorkwitach (ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian poddasza, ocieplenie stropu i skosów nad poddaszem, wymiana okien wraz z montażem nawiewników higrosterowanych)
  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, ul Szkolna 5 w Sorkwitach (ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, ocieplenie dachu i stropu nad piwnicą, wymiana okien wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymiana drzwi zewnętrznych)
  • Demontaż 2 szt kotłów olejowych w kotłowni
  • Dostawa 1 szt kotła na biomasę

Ogólna wartość robót budowlanych projektowo budowlanych zgodnie z umową wynosi 3 590 370,00 zł brutto.

W okresie od rozpoczęcia robót do 18 kwietnia 2013 r. zrealizowano w/w roboty o łącznej wartości 850 922,00 zł netto tj. 1 046 634,06 zł brutto. Zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

rpo1
Tablica promocyjna przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 5

rpo2
Tablica promocyjna przy budynku kotłowni

rpo3
Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 5

rpo4
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 18.
Przed termomodernizacją.

rpo5
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 18
Po termomodernizacji.

rpo6
Kocioł na biomasę

rpo7
Rębak SKORPION 250 SDT

rpo8
Kolektory słoneczne na dachu budynku modernizowanej kotłowni.

rpo9
Ściany fundamentowe magazynu podręcznego przy budynku modernizowanej kotłowni

rpo10
Stopy fundamentowe magazynu na biomasę

loga