Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

ZAPROSZENlE

Lokalna Grupa Działania ,,Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Mejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m,in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.
Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożen, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju. Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny, W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.
Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.
Zachęcamy równiez do wypełnienia, załączonej do zaproszenia ankiety badawczej i przekazanie jej do Biura LGD tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną (biuro@lg.mazurskiemorze.pl) albo zabranie jej ze sobą na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.
Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.


Lokalna Grupa Działania
Mazurskie Morze