Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
22 września 2020

Deklaracja dostępności

Gmina Sorkwity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gminasorkwity.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-19
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Piaścik.
 • E-mail: informatyk@ugsorkwity.pl
 • Telefon: 501 27 44 93.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sorkwity
 • Adres: ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
 • E-mail: sekretariat@ugsorkwity.pl
 • Telefon: 89 742 20 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku 

Dostępność wejścia

Posesja ogrodzona z czterech stron ogrodzeniem z elementów metalowych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Olsztyńskiej oraz wejście od zaplecza budynku. Wejście od zaplecza budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi brama, chodnik oraz dwustopniowe schody, których szerokość dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Na schodach zainstalowany jest podjazd dla wózków, powierzchnia schodów wykonana z materiału antypoślizgowego, doświetlona. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

 Drzwi do budynku umożliwiają wjazd osób niepełnosprawnych, zainstalowany system wolnozamykający.

Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o możliwości osobistej pomocy pracownika w otoczeniu budynku

Dostępność parkingu

Na posesji wyznaczono 15 miejsc parkingowych w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność powierzchni komunikacyjnych w budynku

Pomieszczenia biurowe umiejscowione są na parterze i piętrze budynku.

Dla osób na wózkach dostępna jest część  korytarza i pomieszczeń na parterze budynku oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń biurowych na piętrze prowadzą doświetlone schody. Zastosowano oznakowanie pięter, kontrastowy kolor schodów, poręcze przy schodach. Różnice poziomów ciągów komunikacyjnych rozpoczynających się i kończących stopni oznaczono jaskrawą taśmą. Ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości, powierzchnia antypoślizgowa.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego (po wcześniejszym umówieniu) w godzinach pracy Urzędu.

W części korytarza budynku dostępnej dla osób niepełnosprawnych zamieszczono informację o możliwości połączenia się z pracownikiem i załatwienia sprawy w ogólnodostępnym punkcie Urzędu.

Tablica informacyjna znajdująca się na parterze budynku zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.