Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
22 stycznia 2020

Położenie i dojazd

Obszar gminy Sorkwity zajmuje powierzchnię 184,5 km2. Teren położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego na obszarze Pojezierza Mrągowskiego. Gmina Sorkwity należy do powiatu mrągowskiego, stanowiąc jego jedną z mniejszych gmin.

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Sorkwitach. Na terenie Gminy Sorkwity znajduje się 43 miejscowości wiejskich, podzielonych na 20 sołectw. Gminę zamieszkuje 4 684 mieszkańców (2014 r.).

Gmina graniczy z sześcioma gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Reszel, Mrągowo, Piecki, Dźwierzuty, Biskupiec, Kolno.

Szczegółowe przedstawienie środowiska naturalnego, zawiera Program Ochrony Środowiska. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, na które może mieć istotny wpływ gospodarka odpadowa.

Duży odsetek powierzchni gminy, bo aż 8,26%, stanowią wody. Wody podziemne nawiercono w otworach z czwartorzędu, w większości odizolowanych od powierzchni warstwą gliny.

Gmina Sorkwity znajduje się w granicach systemu obszarów chronionych. Wiąże się to z koniecznością uwzględnienia zarówno przyjętych zapisów ochronnych, jak i koniecznością wprowadzania nowych działań, ograniczających oddziaływanie człowieka na środowisko. Na ich terenach określone zostały szczegółowe ograniczenia, związane z prowadzoną działalnością przez człowieka.

Struktura lasów w gminie Sorkwity

Pow.ogółem[ha]Pow. lasów[ha]Wskaźnik lesistości[%]Lasy państwowe [ha]Lasy prywatne [ha]Agencja Nieruchomości Rolnych
[ha]
Inne[ha]
18 4535 50529,83%4 83735625754


Zróżnicowanie przestrzenne gminy przedstawia poniższa tabela.

WyszczególnieniePowierzchnia[ha]Udział[%]
Ogólna powierzchnia ewidencyjna18 453100,00
Użytki rolnew tym:grunty ornełąki trwałepastwiska trwałesady9 8206 2838932 6232153,2234,054,8414,210,11
Użytki leśne i grunty zadrzewione5 50529,83
Grunty zurbanizowane i zabudowane3942,14
Nieużytki6553,55
Wody (stojące i płynące)1 5258,26
Tereny różnew tym:tereny komunikacyjneużytki kopalnianepozostałe1 531495-593,002,68-0,32