5 lipca 2024

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sorkwity, dnia 4.07.2024 r.

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Sorkwity uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową przedstawia ofertę złożoną w dniu 3.07.2024 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie z siedzibą: Jędrychowo 5, 11-731 Sorkwity dotyczącą zadania publicznego Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” o tytule „Organizacja warsztatów artystycznych: plecionki ze słomy oraz kompozycje kwiatowe z roślin uprawnych”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy. W związku
z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity.

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi do oferty, tj.
do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 15.15 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu), przez:

1. osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity

2. przesłanie listem na ww. adres,

3. wysłanie na adres e-mail: sekretariat@ugsorkwity.pl.

W załączeniu:

1. uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KGW Jędrychowo

2. formularz z uwagami do oferty

Osoba do kontaktu: insp. Anita Różycka, nr tel. (89) 742 85 38

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Mariola Plichta