24 czerwca 2024

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Młynik.

WÓJT   GMINY   SORKWITY

OGŁASZA I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MŁYNIK OBRĘB STAMA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA.

1. Do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stama miejscowość Młynik oznaczonej numerem geodezyjnym: 90 o powierzchni 0,1756 ha z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy nr 5/2024 znak: RBG 6730.5.2024 z dnia 15 marca 2024 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.

Działka położona jest nad jeziorem Gielądzkim w malowniczej okolicy, otoczona lasami i                 z dala od zgiełku miasta. Posiada dostęp bezpośredni do jeziora skąd rozciąga się piękny widok na jezioro. Dzięki bliskości natury, można cieszyć się spokojem i cisza, a jednocześnie korzystać z licznych atrakcji wodnych takich jak pływanie, wędkowanie czy kajakowanie. To idealne miejsce dla osób  poszukujących odosobnienia i kontaktu z naturą.

Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00011923/7 (działy III i IV wolne są od wpisów). Nieruchomość stanowią własność Gminy Sorkwity.

2. Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przekładką sieci uzbrojenia, urządzeniem drogi dojazdowej, z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Wydział Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywcy przeniosą istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Przed przetargiem wyznaczone zostały granice geodezyjne nieruchomości i stwierdzono przekroczenie granicy przez właścicieli działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 89/3  o powierzchni około 80 m2.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 17.06.2024 r.

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi:  347.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych)

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23 %.

4. PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU  22 lipca 2024 roku  o godzinie 12.00

w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

a) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 34.700,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy – w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:

1. przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu

2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wpłaty wadium,

– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń decyzji o warunkach zabudowy

– pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu (uwierzytelnionej kserokopii) z KRS (do wglądu umowa spółki) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

– notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

– pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

– pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden  z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

– pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie dla działki 90, obręb Stama wynosi: 3.500,00 zł,

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Sorkwity.  W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy Sorkwity na okres 7 dni.

7. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 8. Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity).

 9. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz urządzenia drogi dojazdowej z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową lub z dojazdem we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Referat  Rolnictwa Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w referacie Planowania i Finansów (pokój nr 4) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.  

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742 85 36

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 19.06.2024 roku do 22.07.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Stama.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021, poz.2213 ze zm.) z późn. zm., kodeks cywilny.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Mariola Plichta