9 kwietnia 2024

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity
z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 571). Współpraca opiera się m. in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w/w ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLV/324/22 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 listopada 2022 r.

Dnia 9 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójt Gminy Sorkwity ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023 w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr 16/2023 z dnia 9 marca 2023 r. ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023 w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny w kwocie 40 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/2023 z dnia 23 marca 2023 r.;

2. Klub Sportowy „START KOZŁOWO” w kwocie20 000,00 zł na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 23.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż zakładane cele oraz planowane działania zawarte w ofercie zostały wykonane w niepełnym wymiarze. Jest to związane z zawieszeniem działalności KS LZS „FALA” Warpuny w lipcu 2023 r. W/w sytuacja była spowodowana brakiem osób chętnych do udziału w rozgrywkach, małej ilości dzieci w wyniku niżu demograficznego i emigracji młodzieży poza teren miejscowości Warpuny i okolic oraz odejścia z klubu osób dorosłych z racji wieku. Nie przeprowadzono części meczów wyjazdowych i meczów na własnym boisku oraz treningów na boisku i w hali sportowej zarówno w grupie senior, jak i młodzików.Klub sportowy wykorzystał dotację w kwocie 19 518,50 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie. Podmiot przedstawił zestawienie obrotów z ksiąg rachunkowych, dotyczące sfinansowania wydatków w/w kwocie ze środków pochodzących z dotacji Gminy Sorkwity. W styczniu 2024 r. klub sportowy zwrócił na wskazany w umowie numer rachunku bankowego Gminy Sorkwity kwotę
20 481,50 zł.
W dniu 13.02.2024 r. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Sorkwity.

Klub Sportowy ,,START KOZŁOWO otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna – sport dla młodzieży i dorosłych”. Termin wykonywania zadania obejmował okres od 1.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Cele zamierzone przez Klub Sportowy „START KOZŁOWO” zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Sorkwity. Zakładały one:

  1. ograniczenie zachowań nieakceptowalnych (alkoholizm, narkomania, przestępczość),
  2. rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu i kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności,
  3. prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko-Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „B” Gr. 1 i możliwość wyłonienia talentów,
  4. promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym (tzw. „mowie nienawiści”) oraz promocja Gminy Sorkwity.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie. Klub Sportowy „Start Kozłowo” w wyniku braku możliwości nie wykorzystał dotacji przeznaczonej na wynajem hali. Klub sportowy wykorzystał dotację w kwocie 19 840,00 zł. Podmiot przedstawił zestawienie wydatków według zgromadzonych faktur i innych dowodów fiskalnych w celu potwierdzenia faktycznego wykonania dotacji na w/w kwotę ze środków pochodzących z dotacji Gminy Sorkwity. W styczniu 2024 r. klub sportowy zwrócił na wskazany w umowie numer rachunku bankowego Gminy Sorkwity kwotę 160,00 zł. W dniu 13.02.2024 r. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Sorkwity.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.

Sporządziła: Anita Różycka
Sorkwity: dnia 5.04.2024 r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski