9 maja 2022

Publiczny przetarg ustny nieograniczony samochódu specjalnego pożarniczego marki JELCZ model 005.

WÓJT GMINY SORKWITY

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są składniki majątku ruchomego Gminy Sorkwity – środki trwałe:

samochód specjalny pożarniczy marki JELCZ model 005 Nr rej. OLC 311K  z 1983 r. Nr identyfikacyjny 17-743

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 16 A , 11-731 Sorkwity.

Cena wywoławcza  (brutto) w/w składników wynosi  odpowiednio:

– samochód pożarniczy marki JELCZ – 7.000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

1/ Pan Paweł Rolnik – Komendant  Gminnych Jednostek OSP – Gminy Sorkwity tel. 507 695 811

2/ Pani Maria Rolczyńska – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa – Sorkwity ul. Olsztyńska 16A , 11-731 Sorkwity  89 742-85-36.

Od których można uzyskać dodatkowych informacji na temat pojazdu wystawionego do przetargu.

Istnieje możliwość  dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa nr 5.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 700,00 zł) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 10.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, której wadium dotyczy. Wadium należy wpłacać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002.

Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:

1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu

2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu

Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wpłaty wadium,

– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanego pojazdu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu (uwierzytelnionej kserokopii) z KRS (do wglądu umowa spółki) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

– notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

– pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie pojazdu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

Wadium:

– stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy

-przepada na rzecz sprzedających ww. maszyn, jeżeli oferent który wygrał licytację uchyli się od zawarcia  umowy  sprzedaży

– przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli żaden z uczestników licytacji  nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą

– złożone przez uczestników licytacji, którzy nie wygrali licytacji podlega zwrotowi

– złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia

Umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest  zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

Wydanie przedmiotu licytacji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia do kasy Urzędu Gminy Sorkwity lub na konto.

Wójt Gminy Sorkwity wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu licytacji oraz zastrzega sobie  prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w razie stwierdzenia że licytacja została  przeprowadzona z naruszeniem prawa.

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 14 dni licząc od dnia 9.05.2022 r. do 20.05.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A oraz w sołectwach na terenie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późn. zm., kodeks cywilny oraz Zarządzenie nr 43/2022 Wójt Gminy Sorkwity dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski