5 stycznia 2022

Konsultacje w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości.

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd.

WÓJT GMINY SORKWITY

działając na podstawie Uchwały Nr 17/11/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r. poz.3820) oraz Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości:

1. Janowo ustalonej jako część wsi Jędrychowo na Janowo rodzaj miejscowości – wieś;

2. Rodowo ustalonej jako część wsi Jędrychowo na Rodowo rodzaj miejscowości – wieś;

3. Maradzki Chojniak jako część wsi Maradki na Maradzki Chojniak rodzaj miejscowości – wieś;

4. Szelągówka jako część wsi Surmówka” na Szelągówka rodzaj miejscowości – wieś”;

5. Bałowo jako część wsi Zyndaki na Bałowo rodzaj miejscowości – wieś;

6. Nowy Gieląd jako część wsi Stary Gieląd” na Nowy Gieląd rodzaj miejscowości – wieś”.

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Balowo, Nowy Gieląd.

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców w/w miejscowości w sprawie zmiany urzędowego rodzaju tych miejscowości ustalonych jako „części innych wsi” na rodzaj miejscowości – „wieś”. Niniejsza zmiana nie wpłynie na zmianę numerów porządkowych nieruchomości.
  2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców miejscowości.
  3. Termin konsultacji ustala się od 3 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2022 r.
  4. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie wyrażania swojej opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej: – w wersji papierowej w terminie przewidzianym do przeprowadzenia konsultacji, w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (o ważności głosu decyduje data wpływu do Urzędu). – w wersji papierowej w terminach przewidzianych do przeprowadzenia konsultacji u Sołtysów sołectw odpowiednio Sołectwa Jędrychowo, Maradki, Surmówka, Zyndaki i Stary Gieląd. – w wersji elektronicznej w formie skanu lub fotografii w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji na adres e-mail: inwestycje@gminasorkwity.pl,

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania.

  1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
  • na stronie BIP Gminy Sorkwity – w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity: https://www.gminasorkwity.pl
  • w Urzędzie Gminy Sorkwity– pok. Nr 12 w dniach i godzinach pracy urzędu.
  • Formularze ankiety są dostępne dodatkowo u sołtysów wsi Jędrychowo, Maradki, Surmówka, Zyndaki i Stary Gieląd.
  1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
  2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Sorkwity, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw: Jędrychowo, Maradki, Surmówka, Zyndaki i Stary Gieląd w zakresie dotyczącym zmiany rodzaju w/w miejscowości dokonywanej w danym sołectwie.

Wójt Gminy Sorkwity
/-/ Józef Maciejewski

Uzasadnienie: dla zmiany rodzaju miejscowości Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd ustalonych odpowiednio jako część wsi: Jędrychowo, Maradki, Surmówka, Zyndaki i Stary Gieląd na Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd rodzaj miejscowości: wieś.

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowości Janowo i Rodowo ustalono jako część wsi Jedrychowo, Maradzki Chojniak ustalono jako część wsi Maradki, Szelagówka jako cześć wsi Surmówka, Bałowo jako część wsi Zyndaki, Nowy Gieląd jako część wsi Stary Gieląd. Są to określenia nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tych miejscowości, gdyż Janowo, Rodowo, Maradzki Chojniak, Szelągówka, Bałowo, Nowy Gieląd to miejscowości samoistne, odpowiadające definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowią bowiem jednostki osadnicze o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi funkcjami usługowymi lub turystycznymi, nieposiadającymi praw miejskich lub statusu miasta. Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru w/w miejscowości.