22 stycznia 2021

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sorkwity ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity.

1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 1. posiadające obywatelstwo polskie,
 2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
 3. nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie karane karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440),
 5. posiadające nieposzlakowaną opinię,
 6. posiadające wykształcenie wyższe,
 7. posiadające co najmniej 5 letni staż pracy,
 8. posiadające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 9. posiadające odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 10. znające przepisy prawne z zakresu zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i prawa pracy.

2. Dodatkowe umiejętności i kompetencje:

1) doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych,

2) umiejętność kierowania zespołem,

3) odpowiedzialność, rzetelność i sumienność,

4) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,

5) znajomość obsługi programów: pakiet MS OFFICE, graficznych,

6) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

7) prawo jazdy kat. B.

3. Zadania, jakie ma realizować dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

5) nadzorowanie pracy bibliotek gminnych oraz rozwoju i upowszechnianie czytelnictwa,

6) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,

7) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym,

2) pisemne opracowanie programu realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki i koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi,

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),

10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,

2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt 4 niniejszego ogłoszenia stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

1) kandydaci przystępujący do Konkursu winni nadesłać swoje oferty zawierające wymagane dokumenty w terminie do dnia 15 marca 2021 r. Za datę doręczenia ofert do Urzędu uważa się datę wpływu,

2) termin rozpatrzenia złożonych ofert – do 14 kwietnia 2021 r.

7. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach”, należy składać osobiście w Sekretariacie lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Sorkwity, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A.

W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia ofert do Urzędu uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

8. Z warunkami organizacyjno – finansowymi funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu oraz z innymi ogólnymi informacjami na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, 11-731 Sorkwity, ul. Szkolna 5, tel. 531 603 346 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

9. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

10. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity pod adresem internetowym: http://bip.gminasorkwity.pl/

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski