4 maja 2020

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Organ prowadzący instytucje,

• Możliwość ograniczenia liczby dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna.

• Zaplanowanie organizacji pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych.

• Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

• Zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia.

• Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

• Zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.

• Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni:

‒ Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji.

‒ W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne

fartuchy z długim rękawem.

• Wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. catering).

• Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.

• Zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze,

• Zweryfikuj dotychczasowe procedury pod kątem sanitarno-higienicznym, przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek, rezygnacja z mycia zębów w instytucji.

• W miarę możliwości ogranicz przebywanie osób trzecich w placówce. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków.

• Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego. Nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci tym płynem.

• O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

• Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieś dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieść w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• Zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Pamiętaj, że dzieciom wodę podaje opiekun.

• Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk.

• Zorganizuj wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

• Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

• Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

• Przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.

• Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie i inni pracownicy.

• W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia.

• W miarę możliwości unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

• Wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

• Przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

• Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

• Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

• Jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

• Zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

• Wymagaj od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

Opiekunie,

• Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

• Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

• Nie organizuj wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku).

• Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.

• Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

• Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.

• Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżaczkami / łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj łóżeczka / leżaczki.

• Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku.

Rodzicu,

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.

• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.