Portal Gminy Sorkwity
Gmina
Sorkwity
23 stycznia 2020

Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ww. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

W 2013 r. w gminie Sorkwity ogłoszono 20 lutego 2013 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:


1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 17 000,00 zł.
2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 14 900,00 zł
3. „Aktywne Sorkwity” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w kwocie 8 000,00 zł.

Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na  realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 22.04.2013 r. do 31.12.2013 r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych  z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:


1. Promocję gminy Sorkwity,
2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość,
3. Rozbudzenie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki, rywalizacji, współpracy, przyjaźni i przychylności.

Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na  realizację zadania publicznego pod nazwą „Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez treningi i współzawodnictwo sportowe”. Zadanie wykonywane było w okresie od 22.04.2013 r. do 31.12.2013 r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

1.  Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

“Aktywne Sorkwity” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych otrzymało dotację na  realizację zadania publicznego pod nazwą “Popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego uprawiania sportu wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych, ”. Zadanie wykonywane było w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. Cele zamierzone przez ASSIS zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
2. Popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego uprawiania sportu wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych,
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczstnictwo w zajciach edukacyjno-sportowych.

Została również przekazana dotacja poza otwartym konkursem ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na 2013 r. dla organizacji pozarządowej – ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego – HUFIEC ZHP z siedzibą w Mrągowie w kwocie 1 200,00 zł. Zadanie publiczne nosiło nazwę: “Wspieranie działań na rzecz osób szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz problemem alkoholowym i narkotykowym poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rkreacyjno-szkoleniowych” – “BEZPIECZNE WAKACJE”. Zadanie wykonywane było w okresie od 24.06.2013 do 10.07.2013.

Cele zamierzone przez ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego – HUFIEC ZHP z siedzibą w Mrągowie zostały w całości osiągnięte poprzez udział w spotkaniach integracyjno-profilaktycznych . Zakładały one:

1. Aktywny wypoczynek;
2. Propagowanie turystyki;
3. Poszerzenie wiedzy historycznej;
4. Integracja z rówieśnikami;
5. Wyrobienie dobrych nawyków spędzania czasu wolnego.
6. Podniesienie poziomu wiedzy harcerskiej, turystycznej i ratowniczej.

Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2013 r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 41 100,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Sporządziła: Dorota Prill
Sorkwity: dnia 25.04.2014 r.